Retourinformatie


Wanneer de bestelling niet aan uw verwachtingen voldoet is het geen enkel probleem deze te retourneren.
U heeft de mogelijkheid om uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst te retourneren. De kosten van het te retourneren product zijn voor eigen rekening. Deze bedragen ongeveer €6,95 voor pakketpost. Voor exacte tarieven kunt u de website van (bijvoorbeeld) PostNL bezoeken.
Naast de kosten is ook het risico van het verzenden bij een retournering voor eigen rekening. Zorg altijd voor een bewijs van het geretourneerde product.

LET OP: Aangebroken producten nemen wij niet terug.


Instructies retourneren
Verpak de te retourneren producten inclusief de pakbon/factuur in een doos mét opvulling.
Stuur een e-mail naar info@skinbym.nl zodat wij op de hoogte zijn van de retournering.
Stuur het pakketje vervolgens naar onderstaand adres:
Skin by M
T.a.v. Myke Roels
O.v.v. Retourpakket + ordernummer
Voorthof 23
5561 BE Riethoven

Pas na ontvangst van uw retourzending wordt het des betreffende bedrag teruggestort op uw rekening. Dit duurt maximaal 14 werkdagen.
Wij doen ons uiterste best uw retourzending zo snel mogelijk te verwerken. Houdt er rekening mee dat Skin by M alleen retourzendingen in behandeling neemt wanneer deze in originele staat zijn (niet aangebroken en niet beschadigd). Beschadigde en/of gebruikte producten worden geweigerd.


Retourneren in de salon
Woont u in de buurt of bent u in de buurt dan kunt ook in onze salon uw bestelling ruilen/retourneren. Stuur alvorens u naar de salon wilt komen een mail naar info@skinbym.nl. Vermeld in deze mail dat u graag uw producten wilt retourneren of ruilen + het ordernummer van de bestelling. 
Wij maken dan z.sm. een afspraak met u, aangezien we vaak in behandeling zitten. 

LET OP: Bij online bestellingen geven wij geen contant geld terug. Wij zorgen ervoor dat het geld binnen 14 dagen terug op de rekening staat waarmee is betaald. 
Herroepingsbeleid

1. Het herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de door Skin by M bekendgemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Aangebroken producten kunnen dan ook niet geretourneerd worden.

 

2. Kennisgeving van de herroeping
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Skin by M. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.


3. Naleving van herroepingstermijn
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


4. Gevolgen van herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening gebracht worden.


5. Retentierecht
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.


6. Teruggave van de goederen
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.


7. Kosten van het terugzenden
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening


8. Compensatie van de Waardevermindering
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

9. Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Skin by M, Voorthof 23, 5561 BE Riethoven, info@skinbym.nl

Ik/Wij deel/delen u hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst herroep/herroepen, Besteld op ................... /Ontvangen op................, 
Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):
Handtekening van consument(en) 
(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend), 
Datum: